Лексикографії, предмета лексикографії типи словників, Сучасна українська

20.02.2017

§ 13 предмета лексикографії типи словників

Лексикографія — розділ мовознавства, розробляє теорію складання словників

Отже, предметом лексикографії є збір слів тієї чи іншої мови, упорядкування їх опис словникового матеріалу

залежно від призначення словники діляться на два типи: енциклопедичні і лінгвістичні

Енциклопедичні словники подають коротку характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, учених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи іншими сл полюванням Вони включають в реєстр основному тільки іменники та словосполучення іменників, не дають власне мовних ознак реєстрових слів, широко приводять власні З енциклопедичних словників виділяють загальні, розраховані на представлення широкої інформації, і спеціальні (галузеві) енциклопедії (медична, сільськогосподарська, педагогіка кібернетики тощо) Прикладами загальних енциклопедій є найбільш об’ємна симнадцятитомна Українська радянська енциклопедія (УРЕ), видана протягом 1959-1965 рр Друге дванадцятитомному видання згаданій енциклопедії, вийшла українською та російською мовами у 1974-1985 рр Таке \»Український радянський енциклопедичний словник\» у трьох томах виходив двома виданнями — в 1966-1968 рр. і 1985-1987 р та 1985-1987 рр.

Важливу роль виконують галузеві (спеціальні) енциклопедичні словники, систематизують знання певної галузі науки, техніки, наприклад: \»Енциклопедія кібернетики\» у 2-х томах, видана Головної редакції ией УРБ 1973 р, \»Українську мову Енциклопедія\» (2000, 2004) — перше видання, в якому на основі досягнення сучасного мовознавства в достатньо повній, систематизованої і одночасно короткій і доступній формі подано відомості про українську мову та української языкознаниякраїнське мовознавство.

У лінгвістичних словниках по-різному пояснюється слово: з точки зору властивої їм лексичного значення, походження, правопису, підкреслення і т. д.

Лінгвістичні словники можуть бути одномовними, двомовними, багатомовними

Двомовні або багатомовні — це перекладні словники У них подано переклад слів з однієї мови на іншу повна двомовними (їх переважна більшість) відносяться: \»Російсько-український словник\» в 3-х томах (1 1968), в якому перекладені на українську мову близько 120 тисяч слів, \»Український-російський словник\» у 6-ти томах, \»Українсько-російський словник\» (Уклад: Р П Їжакевич та інші, 1999), \»Русс ко-український словник \»Д І Ганича, I З Олійника (1976, для потреб середньої школи),\» Польсько-український словник \»під ред Л Гумецкой (1958,1960),\» Український-англійський словник \»ЮС ЖЛУКТЕНКО, 2 вид (1987) та ін.країнсько-англійський словник» Ю. С. Жлуктенка, 2-е вид. (1987) та інші.

Основним типом лінгвістичних словників еодномовни, в яких у певному аспекті розкриваються особливості слів Вони поділяються на окремі різновиди словники: тлумачні, орфоепічні, орфографічні, етимологич ські, історичні, словники іноземних слів, термінологічні, фразеологічні, частотні, інверсійні, словники мови окремих письменників, словники конкретних лексичних груп (антонімів, синонімів, паронімів омонімів, перифраз), словотворчі, морфемные тощо.

Вершиною словникового є тлумачні словники, які досить повно представляють лексико-фразеологічний склад мови з поясненням прямого і переносного значення, граматичних і стилістичних особливостей, наводять в зразки застосування слів.

Першим і повний тлумачний словник української мови є одинадцятитомний \»Словник української мови\» (1970-1980 pp.), реєстр якого містить понад 135 тисяч слів Його укладено науковими співробітника ами шституту мовознавства імені Потебні НАН України В 2001 році вийшов \»Великий тлумачний словник сучасної української мови\» (укладач і головний редактор В Т Бусел), який містить близько 170 тисяч слів та словосполучень, в тому числі і ввійшли в українську літературну мову протягом останнього десятиліття В ньому об’єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного виду ня Спеціально для учнів виданий \»Короткий тлумачний словник української мови\» (1978) під редакцією ЛЛ Гумецкийquot; (1978) за редакцією К.Л. Гумецької.

Етимологічні словники тлумачать походження слів, їх давнє коріння, зміни в їх будові, а також розвиток значень слів Саме таким в українській мові має бути семитомный \»Етимологічний словник укр їнської мови \», три томи якого вийшли (Т 1 — 1983, Т 2 — 1985; Т З -19895; Т. З -1989).

Орфографічні словники подають нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису нове в українських лексикографії є \»Орфографічний словник української мови\» Голова ащука, М Пещак, В Русанівського, Про Тараненко (близько 120 тисяч слів), створений на основі 4-го видання \»Українського правопису\» (1993) Цей словник відображає сучасний стан розвитку всіх сфер літерату рнои мови, включаючи й найновіші заимствованиячи й найновіші запозичення.

У 2003 році вийшов \»Великий зведений орфографічний словник української лексики\» (Укладач і головний редактор ВТ Бусел), враховує лексичний матеріал, представлений майже в усіх орфографічних, тлумач тичних, енциклопедичних, термінологічних, фахових, галузевих словниках, виданих в Україні у другій половині XX — в перші роки XXI СТОЛІТ XXI століть.

В останні десятиліття з’являються видання спеціалізованих орфографічних довідників, розрахованих на задоволення професійних потреб певних категорій працівників: \»Довідник з українського правопису\» А Б Бурячка, Л Паламарчука, В Русанівського, Н Тоцький (1964, 3-е изд — 1984), \»Словник-довідник з правопису\» (1979), \»Словник-довідник з правопису та слововживання\» (1989) З Головащуковживання» (1989) С. Головащука.

Видано кілька орфографічних словників, спеціально призначених для учнів: \»Орфографічний словник для 4-10 класів\» (1981, 8-е вид -1990), \»Орфографічний словник Посібник для учнів початкових класів сірці едньои школи»М Ф Стефанцеви» М. Ф. Стефанцева.

Орфоепічні словники фіксують основні норми літературної вимови Вимова, відмінну від написання, у словниках подано фонетичною транскрипцією Такими в українській мові є словник-довідник \»української літе ературна вимова і наголос »(1973, укладачі І Вихованець, З Єрмоленко, Н. Сологуб, М Щербатюк),\» Орфоепічний словник \»М Погрібного (1984″ М. Погрібного (1984).

Словники іноземних слів подають пояснення слів, запозичених з інших мов В цих словниках переважно зазначається джерело запозичення, тобто мова, з якої або через яку слово прийшло, і розкривається е ого значення досконалим і повним в українських лексикографії є \»Словник іноземних слів\» під редакцією О Мельничука (1974, вид другого перероб і доп, — 1986), що містить близько 25 тисяч слико 25 тисяч слів.

Історичні словники — це словники, в яких пояснюються слова, зафіксовані писемними пам’ятками Фундаментальною роботою українських лексикографії є \»Словник староукраїнської мови XIV-ХУ ст\» (Т 1-2) під ред дакциею Л Гумецкой, що вийшов у 1977-1978 гу 1977-1978 рр.

Фразеологічні словники подають стійкі поєднання слів Вони моясуть бути переказні (двомовні) і тлумачні (одномовні) Найбільший інтерес становлять тлумачні фразеологічні словники, в яких кожна фразеол логічна одиниця супроводжується тлумаченням Першими такими словниками стали короткий \»Фразеологияий словник\» Н Батюка (1966), \»Словник українських ідіом\» М Удовиченко (1968) Ґрунтовним виданням \»Фра зеологичний словник української мови \»(Т 1-2, 1984) повно представлена українська фразеологія. у двотомному\» фразеологічний словник української мови \»(1993), який охоплює близько 10 тисяч единицt; (1993), який охоплює близько 10 тисяч одиниць.

Термінологічні словники — різновид лінгвістичних словників, які подають значення термінів певної галузі знань Українська мова має термінологічні словники з багатьох галузей: біології, медицини, математичного політики, літературознавства, мовознавства, геології, спорту і т. д. Ці словники є одномовними, двомовними або багатомовними, наприклад: \»Словник лінгвістичних термінів\» ДІ Ганича, З Олійника (1985), \»Словник гідронімів України \»(АП Непокупний, ОС стрижуть, 1979),\» Російсько-український словник наукової термінології Суспільні науки \»(1994)\» Російсько-українсько-англійський словник правничої термінології травня уднощи терминовживання \»(1994термінології. Труднощі терміновживання» (1994).

Інші типи словників Крім названих, в українських лексикографы є й інші типи словників:

1 Діалектні словники подають значення та межі поширення лексики територіальних діалектів всього таких словників видано в середині 20 століття: Москаленко А.А. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області (1958); Ващенко В С Словник полтавських говорів (1960); Лисенко до ПС Словник поліських говорів (1974) тощ74) тощо.

2 словники мови письменників фіксують лексичний склад творі певного письменника Найбільш повним зібранням лексики творів Т. Шевченка є двотомний \»Словник мови Т Шевченка\» під ред BC Ващенко (1964) Створено також \»Словник мови творів Г Квітки-Основ’яненка\» (1-3 Т,1978-1979 ррка» (Т. 1-3,1978-1979 pp.).

3 словника імен, прізвищ, наприклад: Трийняк 11 словників українського імен (2005); Редько Ю До Довідник українських прізвищ (1986)

4 морфемный словники, в яких розглядається будова слова До них належать двотомний словник-довідник І Т Яценко \»Морфемный аналіз\» (1980,1981) і \»Морфемный словник\» ЛМ Вибране (1983)

5 Частотні словники, в яких вказано на частотність вживання кожного слова реєстру, наприклад: \»Частотний словник сучасної української художньої прози\» у двох томах (1981)

Широко користуються і іншими лінгвістичними словниками, зокрема словниками синонімів, омонімів, паронімів

Лексикографії, предмета лексикографії типи словників, Сучасна українська
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнаванняЛексикографії, предмета лексикографії типи словників, Сучасна українська

Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника

Короткий опис статті: орфографічний словник української мови скачати безкоштовно Підручники, навчальна література, ЛЕКСИКОГРАФІЯ, ПРЕДМЕТ ЛЕКСИКОГРАФІЇ. ТИПИ СЛОВНИКІВ —

Джерело: лексикографії, предмета лексикографії типи словників — Сучасна українська літературна мова — Шевчук СВ Бібліотека російських підручників

Також ви можете прочитати