Лекційний комплекс р аздел Введення в психологію Глосарій (довідник, словник), ReferatDB.

20.02.2017

Лекційний комплекс р аздел Введення в психологію Глосарій (довідник, словник)

ЛЕКЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС

р аздел 1. Введення в психологію

Глосарій (довідник, словник):

Наукове дослідження – це цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають у вигляді системи понять, законів і теорій.

Науковий метод – загальноприйняте уявлення про метод як систему правил, норм, що застосовуються у дослідженні для вирішення задачі, проблеми.

Метод науки – особлива організація пізнавального циклу системи науки, всієї структури наукової та пізнавальної діяльності, що припускає виділення і використання певних пізнавальних кроків, певну послідовність їх застосування.

Послідовність наукового пізнання – формулювання проблеми, побудова гіпотези, побудова теорії, емпірична перевірка створеної теорії з допомогою експерименту, формулювання нової проблеми.

^ Тема 1. Предмет психології

Мета лекції – Знайомство з предметом і об’єктом психологічної наки, практичне оволодіння конкретними методами вивчення психіки людини.

Питання до теми:

1 Визначення психології як науки та методологічні основи наукової психології.

2 Предмет, об’єкт, цілі і задачі психології.

3 Методи психології.

4 Діагностичні методи психологічного дослідження.

Короткий зміст теми (тези):

Визначення психології як науки та методологічні основи наукової психології. Завдання та методи психології. Психологія, її завдання та місце в системі наук. Будова психологічної науки. Принцип класифікації галузей психології та структури психологічної науки.

Методи психології. Лабораторний експеримент, спостереження, природний експеримент. Анкети, інтерв’ю та інші прийоми ознайомлення з психологічним матеріалом.

Діагностичні методи психологічного дослідження. Психологічні тести та оцінка.

Основні етапи історії психології. Передісторія наукової психології. Уявлення про душу у стародавньому світі. Вчення про душу давньогрецьких філософів. Душа – основа ідей давньогрецьких філософів Геракліта, Демокріта, Платона, Арістотеля та ін

Розвиток психологічних ідей у середньовічній філософії. Вчення французького філософа Р. Декарта; Фоми Аквінського, аль-Фарабі, Авіценни. У XVII-XVIII ст. завдяки розвитку природничих наук замість поняття «душа» в науці з’явилося поняття «свідомість». Напрямок асоціанізму. Вчення англійського філософа Дж. Локка.

Виникнення наукової психології. У ХІХ ст. розвиток наукової думки у багатьох галузях призвело до розуміння цінності знання, отриманого експериментальним, досвідченим шляхом. Внесок Ст. Вундта, Е. Титченера. Напрямки структуралізму і функціоналізму. Основні напрями західної психології в ХХ столітті.

Завдання для самоконтролю:

Яке співвідношення різних методів у психологічному дослідженні?

Що означає зв’язок теорії, експерименту і практики в психології?

У чому відбивається взаємозв’язок науки і практики?

У чому полягає функція наукової методології?

Як забезпечується достовірність в психологічному досліджень?

Що стало рушійною силою розвитку наукової психології?

Література:

Грановська Р.Н. Елементи практичної психології. – БРЕШУ, 1984.

Джемс Ст. Наукові основи психології. – М. 1993.

Тема 2. Розвиток психіки і свідомості

Мета лекції – ознайомлення з сучасним станом теорії і практики розвиток психіки і свідомості, і історичними причинами його виникнення.

Питання до теми:

1 Психіка і мозок.

2 Психіка тварин.

3 Свідомість людини.

Короткий зміст теми (тези):

Психіка і мозок. Будова і функції нервової системи. Фізіологічні механізми психічної діяльності. Взаємозв’язок біологічних і соціальних факторів у психічному розвитку.

Психіка тварин. Чутливість. Інстинктивна поведінка. Навички. Інтелектуальна поведінка тварин.

Свідомість людини. Свідомість як вища форма психіки. Структура свідомості. Свідомість і несвідоме.

Завдання для самоконтролю:

Нерідко вчителі та батьки скаржаться, що учні 2 класу не можуть організувати себе, часто відволікаються, не можуть скласти план відповіді. З якими особливостями дозрівання мозку це пов’язано? Що слід робити в таких ситуаціях?

Поспостерігайте за домашніми тваринами. Які форми їх поведінки ви віднесли б до інстинктивним, які знаходяться на стадії навички? Які можна охарактеризувати як інтелектуальна поведінка? Чому?

чи Можна закономірності психіки, виявлені в експериментах на тварин, переносити на людину. Якщо так, то якою мірою?

У чому відмінність між значенням і особистісним змістом. Наведіть приклади.

Література:

1 Годфруа Ж. Що таке психологія? У 2 т. – М. 1992.

2 Джемс Ст. Наукові основи психології. – М. 1993.

3 Ждан А. Н. Історія психології. – М. 2000.

4 Історія зарубіжної психології у 30-60-ті роки 20 століття. Тексти. – М. 1986.

5 Квінн Ст. Прикладна психологія. – СПб. 2001.

Короткий опис статті: психологічний словник петровського Тип: Довідник; Size: 214.46 Kb.; Наукове дослідження – це цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають у вигляді системи понять, законів і теорій

Джерело: Лекційний комплекс р аздел Введення в психологію Глосарій (довідник, словник) — ReferatDB.ru

Також ви можете прочитати