Морфемно-орфографічний словник

18.07.2015

Морфемно-орфографічний словник

Тихонов Олександр Миколайович

Довідкове видання. Редакція російських словників та довідкових видань.

Зав. редакцією Н.А. Єрьоміна

Отв. редактор А. В. Черняєва

Технічний редактор Е. С. Соболевська

УДК 811.161.1’374

ББК 81.2 Укр-4

Т46

ISBN 5-17-011741-8 (ТОВ «Видавництво АСТ»)

ISBN 5-271-03841-6 (ТОВ «Видавництво Астрель»)

Морфемно-орфографічний словник: Близько 100 000 слів / А. Н. Тихонов.-М.:ТОВ «Видавництво АСТ»: ТОВ «Видавництво Астрель», 2002. — 704 с.

Цей словник поєднує параметри двох словників — морфемного та орфографічного. Слова в ньому даються з членуванням на значущі частини — морфеми (тобто з поділом слова за складом), що має особливе значення для навчання правопису.

У розділі «Руська морфемика» міститься теоретичний матеріал з морфемике, теорія і практика морфемного і словотворчого аналізу слів. Розділ повністю відповідає шкільній і вузівській програмі з російської мови.

Словник може виконувати функції довідника по морфемике і орфографії, стати джерелом матеріалу для занять за складом слова і словотвірної структури слова і т.д.

Словник розрахований на вчителів, учнів, широке коло читачів.

Підписано до друку з готових діапозитивів 25.12.2001. Формат 84 х 108/16. Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Усл. печ. л. 73, 92. Тираж 5000 примірників Замовлення № 2484.

Оформлення виконано Е. В. Матершевой

Загальноросійський класифікатор продукції ОК-005-93, тому 2; 953004 — книги, брошури

Санітарно-епідеміологічний висновок № 77.99.11.953.П.002870.10.01 від 25.10.2001

ТОВ «Видавництво АСТ» 674460, Читинська обл Агінський р-н, п. Агинское, вул. Базару Ринчино, 84

ТОВ «Видавництво Астрель» 143900, Московська обл. р. Балашиха, проспект Леніна, 81

Наші електронні адреси: www.ast.ru

Короткий опис статті: орфографічний словник Морфемно-орфографічний словник Морфемно-орфографічний словник

Джерело: Морфемно-орфографічний словник

Також ви можете прочитати