Орфоепічний словник онлайн. Орфографічний словник on-line. Словник наголосів.

20.07.2015

Орфоепічний словник онлайн

Орфографічний словник онлайн

Російську мову. Нормативні наголоси, грамотність мовлення та письма

Наведений нижче список звірений з «останнім з безперечних» видань орфоэпического словника російської мови під редакцією Р. В. Аванесова 1983 року.

Увага! На сторінці наведено наголоси, що представляють

массм е діа,нескл. мн.

Бібз і. нескл. ж. (новини)

27.09.2010

а ншлюс (насильницьке приєднання)

23.09.2010

Не було ні гро ша, та раптом алтин — прислів’я, комедія Островського

 • а бріс
 • a вгустовский <2000. і серпеньo вский>
 • автозавo дскі й <2000. і автозаводскo ї>
 • акуше р (не акушер) <2000. і акуше p>
 • ана тому
 • а ншлюс (насильницьке приєднання)
 • апериті
 • апo апокриф
 • апопле ксия апоплексі я
 • апострo ф
 • аранжі ками
 • асимметрі я
 • аске т
 • астронo м
 • афе ра (не афера)
 • багря ний
 • базі ліка базилі ка
 • балл а ст
 • баліва ть, балo ванний, баліва ться, баловствo
 • баржа ба іржа
 • ба рмен
 • ба рхатка бархo тка
 • бе бі-і тер, нескл. ж.
 • безнаде південний
 • держный
 • бере ста <2000. та береста >
 • бісo тскі й (не бісівський). бісo вщина <2000: бісo вщі>
 • бессолевo ї
 • . Бі-бі-і. нескл. ж. (новини)
 • биенна ле і б’єнна ле

  в англійській мові наголос на другому складі

  . Грамота.ру доповнює: нескл. м. (фестиваль) та ж. (виставка)

  стало бути, бієнале / бієнале — ВІН або ВОНА, а не ВІН!

 • бижуте історія бижутері я
 • біта. біто й <2000: бі та >
 • бі тум біту м
 • бла говест
 • бла говестить
 • благове щення
 • блудні ца
 • бомбардиріва ть
 • бo мбовый
 • бo чковый
 • браву рный (марш, вид)
 • бредовo ї
 • брівo, брівo ка
 • бриллиа нт брилья нт
 • бро ня (резервування)
 • броня (захист)
 • бряца ня
 • буде novets <. 2000: будіпн овець> . в новій редакції знову з однієї «н»
 • буде новка <. 2000: будіпн овка> . в новій редакції знову з однієї «н»
 • була н й (кінь) з однієї «н»
 • бу нгало <2000: бу нга ло>
 • валівo ї
 • валo м (валити)
 • vendesа л, vendesа льский
 • вероиспове створення
 • вагае льний про веслах, двох-, трьох-, четырехвесе льний
 • е черя
 • і скі несклоняемое, середнього роду, стало бути, віскі — ВОНО!
 • гвинтівo ї
 • o зраст, уo зрасты, уo зрастов
 • ворожея (чаклунка)
 • вручі ть, вруча т, вручі м, вруче місячний
 • все нощная
 • втрі дорога
 • газирo ванний
 • ре незис <2000: ре не зіс>
 • ре рб, герба. гербо м
 • гні ть наказовий спосіб: гні ї
 • голіва. ро лову, голіва м
 • гре йпфрут (вимовляється: гре йпфрут) . <2000: грейпфру т>
 • гро ш, гріша. гріші (монета). . Не було ні гро ша, та раптом алтин
 • гро ш, гро ша, гро ши (дрібна монета в Польщі і в Австрії)
 • дабs
 • давноі шний
 • декольтирo ванний <2000: декольті рo ванний>
 • де ньги, грошіа м, грошіа мі, o грошіа х
 • дермат і н (пишеться і вимовляється без букви «н» в середині :)
 • дефі c
 • ді скант <2000: ді ска нт> (спів)
 • дo гмат
 • догіво р, догіво ри, догіво рный
 • будинокe н (інтернет)
 • будинківo й (міфічна істота)
 • будинокo вий (прикметник до «будинок»)
 • допьяна
 • іне пко
 • дремo та
 • единовре менный
 • духовний центр плі
 • жалюзі
 • заводскo й автозавo дский
 • зада ть, за дав, поставива. за далі
 • закругле місячний
 • заку порить
 • заку ток
 • за лити, за лив, за лит, залива. за лило, за лілі, за литий, залі вший
 • занялся
 • запле сневелый
 • заря відвантажений заряже місячний
 • заторможе місячний
 • дзвіні т, дзвіні ш
 • зo нт, парасолькаа. зонтo м
 • і збранный
 • изде вка
 • издре вле
 • і конопись
 • <2000: Інтерне т> з великої літери
 • <2000: інтерне т-...> — перша частина складних слів, пишеться через дефіс
 • і рис (квітка)
 • ірі c (цукерка)
 • катавo г
 • а тарсис
 • каучу
 • а шлянуть
 • каші ца <2000:а ші ца>
 • . <2000: кібо рг>

  в англійській наголос на першому складі

  Грамота.ру пропонує: доі бо рг)

 • килогра ммовый
 • і рзовые
 • клешня. клешні. клешня ми (прибери клешні )
 • козырно ї
 • о зырь, доо зыри, козире ї
 • кра дучись
 • красі вий, красі вее, красі вейший
 • кра сть, кра ла, кра ло, кра чи
 • кра сться, кра лась, кра лось, кра лися
 • кря жистый
 • кровоточі ть
 • кулина історія <2000: кулина рі я>
 • куті ть, доу тит, доу тиша
 • хонный (ніж). у хонная (меблі)
 • ла вровый лаврo перший
 • лакирова ть, лакирo ванний
 • lasso
 • ла цкан
 • лo коть, лo ктя, лo ктем, локте ї, локтя ми
 • ломo та (в суглобах)
 • ломo ть
 • лo сось <2000: ло зо сь>
 • лo ховый
 • луще пн й (причастя)
 • луще ний (прикметник)
 • лущі ть
 • мадем уазе ль (c буквою «е» в середині)
 • маса ж, маса жа, масі ками
 • массме діа, нескл. мн.
 • мастерскі. мастерско й (удар). мастерска я (гра). ма стерский (інструмент)
 • ме льком <2000: ме лько м>
 • мизантрo пія
 • мізе рный
 • микровo лновый
 • мимикрі я
 • му скулистый мускулі стий
 • тряпі ца
 • мs тарь митийа рский, митийа рства, митийа ти
 • на лив, на лілі
 • нано сный, нано не
 • поча ть
 • ні тяни ї
 • неве сть
 • недоуме місячний
 • нера вен, нера вны (сили)
 • нo готь, нo гтя, ногте ї
 • ноздря
 • нормована механіo ванний, нормирова ть
 • но ровистый (кінь)
 • o бнял
 • o жив
 • обнару ження видимістье ня
 • обре зание
 • одновреме місячний <2000: одновре ме місячний>
 • <2000: однояйцево ї (однояйцевs е близнюки)>
 • впе ка
 • зве домиться
 • отда ть, о тдал, віддава. о тдали
 • отку порить
 • оторo ченный, оторочі ть
 • па мятуя
 • парте р
 • пе редал
 • пе режил пережі л у значенні «випробувати, перенести»
 • перипеті я
 • пе рчить
 • пломбирова ть, (за)пломбіро ванний
 • піе вка
 • подня ть, по днял, піднява. по дняли
 • підо шва
 • позолo ченный
 • пo лог
 • пo лымя
 • o даль «т» посередині
 • пo слушник, <2000: по слу шник>
 • пра, пра ви
 • предвосхі нути
 • премі нути, не премі ннл
 • про пив пзоі л, пропива
 • приготувау бити, приготувау бленный, накаже.: приготувау вглиб
 • виа е
 • прику c
 • прину дить
 • приумножа ть (пишеться через «при. «, а не «пре. «)
 • разбомбле місячний
 • разреже місячний
 • раку ш
 • растру б
 • ра че т расс чі вувати
 • ре тро ре т ро <2000: ре тро >
 • ріе лто р
 • рo вня
 • рододе ндрон
 • пике п’ятниця рожені ца . неправильно: ро женица
 • саже мкі
 • . а спе нс

  (в паперових словниках відсутнє, в англійській наголос на другому складі

  Грамота.ру пропонує: за спенс)

 • све кла
 • сві тер
 • свя точний
 • седмі ца (тиждень)
 • cе ть, зе ти в сеті
 • снаряже місячний
 • середовища. сре ду, середовища м (день тижня)
 • ста ї ер
 • сте л а (пам’ятник; пишеться з однією «л» )
 • ступі ца (елемент колеса)
 • сута (одяг священнослужителя)
 • такті льний («на дотик»)
 • та ндем танде м
 • те фтели
 • творo г, сира <2000: тво ро м>
 • тір а кт з однієї «р»
 • тошнота
 • трапе мент
 • тра ф ік з однієї «ф»
 • тщета
 • розуме ньшенный
 • фенo мен <2000: фено ме н>
 • хле бцы
 • хоро хо риться
 • християні н
 • хронометра ж, хронометра жа
 • шпадо ле вка <2000: шпадо ле і вка шпат ле вка>
 • щаве ль
 • рахунокі
 • экзальтирo ванний <2000: экзальті рo ванний>
 • экипирова ть, экипирова ться
 • е ллин (житель Еллади)
 • я годицы (в сенсі, зад :)
  )
 • мово й (по відношенню до засобу спілкування) мово й бар’єр
 • мовао вий (по відношенню до органу у роті) мовао х рецептори

  За матеріалами посібника з орфоепії — «Орфоепічний словник російської мови» під редакцією Р.В. Аванесова (М.,1983).

  В кутових дужках зміни і доповнення: . «Російський орфографічний словник»

  під редакцією Ст. Ст. Лопатіна (М. 2000).

  Короткий опис статті: орфографічний словник онлайн Орфоепічний словник нормативних наголосів онлайн. Орфографічний словник і правопис on-line. Правильний наголос у словах. словник, орфоепічний, орфографічний, словники, наголос, вимова, слово, культура, грамотність, правильна, літературний, культура, мови, українська, мова, мова, перекличка;

  Джерело: Орфоепічний словник онлайн. Орфографічний словник on-line. Словник наголосів. Культура і грамотність мови.

 • Також ви можете прочитати