Організація роботи щодо вдосконалення мовлення учнів (на прикладі

05.07.2015

Організація роботи щодо удосконалення мовлення учнів (на прикладі вивчення теми «Дієслово» у початкових класах)
Робота по збагаченню словникового запасу учнів.

Особливе значення для збагачення словникового запасу учнів набуває словникова робота на уроках російської мови, оскільки за даними М. Р. Львова, до IV класу половина нових слів входить у словник молодших школярів через ці уроки. «Словникова робота – це не епізод в роботі вчителя, а систематична, добре організована, педагогічна, доцільно побудована робота, пов’язана з усіма розділами курсу російської мови», – писав відомий учений-методист А. В. Текучев.

Прийоми збагачення словникового запасу учнів різноманітні: розкриття значення слова шляхом показу предмета; використання тлумачного словника російської мови, синонимизация; морфологічний аналіз слів; переклад; перефраз; використання контексту та інші.

Вивчення дієслова значно просуває мовленнєвий розвиток учнів. Дієслово позначає не просто дія, а дія як активний процес. Він виражає рух, розвиток і повідомляє висловлюванню конкретності, динамічність, енергію. A. M. Пєшковський писав, що «дієслова – це якісь «живі» слова, оживляючі все, до чого вони прикладені».

Саме по собі дієслівні слово багато і ємко за своїм значенням. Дієслово володіє розвиненою багатозначністю. Тлумачні словники російської мови відзначають від трьох до десяти і більше значень одного дієслова. У тлумачному словнику С. В. Ожегова у дієслова «брати» відмічено 12 значень, «стояти» – 9 значень, «ламати» – 5 значень.

Багатство значень дієслівного слова посилюється різноманіттям живих значень приставок, а також різноманіттям його синтаксичних можливостей. Порівняємо дієслова «бігти» «вибігти», «втекти», «перебігти». Кожне з них представляє нове слово, подається в новій словникової статті і має часом не одне, а кілька значень, – так дієслово «втекти» має 4 значення.

Збагачення словникового запасу учня здійснюється двома основними шляхами: через оволодіння значенням нових, раніше невідомих дітям слів і через розкриття багатства лексичних значень слова.

Одним з методичних умов, що забезпечує ефективну роботу з розвитку мовлення з допомогою «Тлумачного словника», є пізнання самого слова, правильність його розуміння, точність вживання в мовленні в різних значеннях, вміння замінити слово іншим, більш точним, виразним. Звернемося до прикладу:

Цвях легко йде в дошку.

– поясніть значення слова «йде».

– зверніться до «Тлумачного словника», встановіть, які значення може мати слово «йде».

– складіть речення, вживши це дієслово в інших значеннях.

Знайдіть слова, вжиті у переносному значенні. Поясніть їх значення, використовуйте тлумачний словник:

– Вибереш містечко поукромней, сядеш і слухаєш, як ласкаво дзюрчить, розмовляє річкова вода. (Ст. Солоухін )

– І раптом гора зойкнула і затремтіла! Десь всередині неї зародився гул; він рветься назовні, наближається і росте. (Н. Сладков )

Порівняйте дієслова, визначте, що спільного і відмінного у значеннях цих слів: співати – заливатися, нявкати – муркотіти, грати – награвати.

Робота над синонімами і антонімами.

У початкових класах не повідомляються теоретичні відомості про синоніми, проте практична робота з ними, спостереження над мовою передбачають формування в учнів поняття про синоніми.

За сучасною методикою робота з синонімами ведеться в школі в наступних напрямках:

1) формування поняття синонімії;

2) збагачення словника учнів;

3) формування навичок самостійного використання синонімів у зв’язному висловлюванні.

Система практичних вправ складається з наступних елементів:

а) виявлення синонімів у популярних текстах, пояснення значень і особливо відтінків значень, відмінностей між словами-синонімами;

б) підбір синонімів, які можуть служити заміною цього, з’ясування відтінків значень, відмінностей у їх вживанні;

в) спеціальні вправи з синонімами;

г) активізація синонімів, тобто використання їх у зв’язної мови;

д) виправлення мовленнєвих помилок типу невдало вжитих слів, заміна невдалого слова іншим, синонимичным йому і більш доречним в даному тексті.

Спостерігаючи за явищами, предметами навколишнього світу, учні вже в першому класі мають можливість засвоїти такі синонімічні ряди: бігти, бігти, шкандибати; заходити, сідати, заходило; тужити, сумувати, журитися; зім’яти, реготати, сміятися, глузувати. В результаті роботи з синонімами учні одержують про них уявлення про слова, близькі за значенням. У той же час у дітей формується розуміння того, що ці слова відрізняються відтінками значення.

У другому класі робота по формуванню поняття «синоніми» розширюється і поглиблюється. Діти знайомляться з новими синонімічними рядами, закріплюють колишні, вчаться відрізняти однокореневі слова і слова-синоніми, спостерігають над сполучуваністю слів і їх вживанням. В той же час йде формування умінь в підборі точного і яскравого слова для вираження думки.

В третьому класі в ході аналізу мовного матеріалу при вивченні частин мови в учнів відбувається усвідомлення того, що в мові багато слів, що позначають одне і те ж поняття, але відрізняються різними відтінками значень, емоційно-експресивним забарвленням, сполучуваністю з іншими словами. Тому треба уважно ставитися до вибору слова, щоб сказати точно і виразно.

У роботі з синонімами використовуються наступні вправи:

1. Прочитайте слова. З’ясуйте, що вони позначають: йти, крокувати, брести, плестися.

Підберіть до даних іменником найбільш відповідний дієслово:

спортсмени.

старенька.

лошаденка.

2. Поясніть, які з синонімів, називаючи дію, виражають наше ставлення: блукати, тинятися; боятися, боятися. Складіть речення з вибраними дієсловами.

Короткий опис статті: тлумачний словник 1. Робота по збагаченню словникового запасу учнів.
2. Робота над синонімами і антонімами.
3. Пряме і переносне значення дієслів.
4. Робота над словосполученням і реченням.
5. Робота над текстом.

Джерело: Організація роботи щодо удосконалення мовлення учнів (на прикладі вивчення теми «Дієслово» у початкових класах

Також ви можете прочитати