Російсько-казахська словника юридичних термінів та понять (ТОВ «Інститут законодавства РК.

30.07.2015

Російсько-казахська словника юридичних термінів та понять (ТОВ «Інститут законодавства РК», 2007) — ПАРАГРАФ-WWW

Російсько-казахська словника юридичних термінів та понять (ТОВ «Інститут законодавства РК», 2007)

Російсько-казахська словника

юридичних термінів і понять

(2008)

ПЕРЕДМОВА

В Указі Президента Республіки Казахстан «Про Концепції правової політики Республіки Казахстан» зазначаються конкретні шляхи реалізації заходів щодо вдосконалення норм чинного законодавства. Зокрема, йдеться про необхідність «формування в цілях уніфікації законодавства єдиного переліку використовуваних у ньому термінів державною та російською мовами».

Сучасне законодавство характеризується збільшенням кількості різних визначень одних і тих же термінів і понять, що призвело до разночтению використовується понятійний апарат. До цього слід додати труднощі, пов’язані з використанням єдиного термінологічного апарату при розробці проектів державною мовою.

Відсутність єдиної, узгодженої термінології пов’язано з політичними, економічними, соціальними змінами, які відбулися в нашому суспільстві. Прийняття нової Конституції Республіки Казахстан, зміна основ та принципів розвитку нашої держави вимагали розробки нових підходів.

Побудова незалежної держави сприяло формуванню національного права, прагнення відродити стародавні традиції і звернутися до національних витоків. Юриспруденція поряд з іншими сферами потребує оновлення з урахуванням вікових традицій народу, особливостей степового звичайного права. Законотворчість має відображати дух національної історії та мови, за допомогою збереження наступності. Безумовно, на протязі великого періоду правові норми за тим чи іншим причин не були закріплені, але багато з них збереглися в традиціях, звичаях, етикет нашого народу. До них можна віднести правові джерела на давньотюркській, кыпчакском, казахському, уйгурському, монгольською мовами, які відображають специфіку степового звичайного права. У письмових пам’ятках міститься значна кількість юридичних термінів і понять, що відображають правову систему кочівників. Додатковим джерелом для вивчення казахської правової історії служать кипчакські писемні пам’ятки, складені в різних країнах Євразії в середні століття. До їх числа слід віднести виданий нами Кыпчакско-польську версію Вірменського Судебника і вірмено-кипчакську Процесуальний кодекс. На нашу думку, вивчення і видання аналогічних джерел дає змогу вдосконалити понятійний апарат і сприяє розвитку законотворчості та юридичної термінології на основі національної традиції тюркських народів у галузі права. Безумовно, історичний досвід необхідний, але більш актуальним є приведення у відповідність сучасного термінологічного апарату чинного законодавства.

Головна мета укладачів словника — дати досить повне уявлення про сучасному термінологічному складі чинного законодавства та створити базу для одного з етапів його систематизації. Для реалізації цього завдання укладачами підібраний і вперше сформований у вигляді словника великий цитатный матеріал з текстів актів казахстанського законодавства. Традиційно юридичні словники та енциклопедії складаються авторами, истолковывающими або комментирующими юридичні категорії та поняття (терміни). Факти видання словників юридичних понять (термінів) цитатного характеру укладачам невідомі.

У процесі відбору матеріалу для словника були оброблені всі тексти законодавчих актів Республіки Казахстан. Крім законів КазССР, актів Президента, Уряду і Парламенту республіки. Основне призначення словника — сприяти уніфікації юридичних понять, використання тих визначень, що встановлені законодавцем, а також перегляду ухвал на підставі аналізу всіх діючих, а в окремих випадках і втратили силу актів у відповідній сфері правового регулювання.

Довідковий словник містить терміни і поняття, пов’язані з питаннями цивільного, кримінального, адміністративного, кримінально-виконавчого, цивільно-процесуального права. Кожен термін містить посилання на джерела права, в яких використовується відповідне поняття. Алфавітна розташування матеріалу не спричинило за собою зміни порядку слів у наведених визначеннях. Відповідно сам термін розміщений при тому словосполученні, яке вжито в законі. Словник включає визначення актів законодавства, прийнятих до 1 липня 2007 року.

Даний словник термінів і понять стане настільною книгою не лише фахових юристів, але й для широкого кола осіб. Вважаємо, що видання буде сприяти загальному системному та уніфікованого застосування юридичної термінології державною та російською мовами.

Академік НАН Республіки Казахстан д. ю.м.,

професор Р. С. Сапаргалиев

(ТОВ «Інститут законодавства РК»)

ФІКСОВАНА АБОНЕНТСЬКА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННИХ З’ЄДНАНЬ — система оплати послуг, при якій сума платежів користувача зв’язку за певний період часу включає плату за надання абонентської лінії незалежно від її типу в постійне користування абоненту і плату за надання місцевого телефонного з’єднання в залежності від його середньої тривалості в розрахунку на одного абонента (ст. 2 ЗРК «ПРО зв’язок» від 5 липня 2004 року № 567)

ТЕЛЕФОНДЬЩ КОСЫЛЫСТАР КЫЗМЕТШЕ АКЫ ТОЛЕУДЩ АБОНЕНТПК ТТРКЕЛГЕНЖҮЙЕС1-байла-

Короткий опис статті: російсько казахська словника Російсько-казахська словника юридичних термінів і понять Російсько, казахська, словник, юридичних, термінів, понять, Інститут законодавства,

Джерело:

Російсько-казахська словника юридичних термінів та понять (ТОВ «Інститут законодавства РК», 2007) — ПАРАГРАФ-WWW

Також ви можете прочитати