Татарсько-російські словники в татарській лексикографії

21.07.2015

«Татари в Оренбурзькому краї»

Ф. Ш. Биккулов, Н.М. Биккулова

Татарсько-російські словники в татарській лексикографії

Волзько-татарська мова, будучи тюркським за походженням, безпосередньо відноситься до кипчакської групі. У той же час в його діалектах і говорах виявляються багато особливості огузской групи тюркських мов. Як і всі тюркські мови, з типологічної точки зору він відноситься до мов аглютинативної будови.

Татарська лексикографія, особливо складання російсько-татарських і татарсько-російських словників, має давні і багаті традиції, так як татарський народ здавна живе в тісному сусідстві з російським народом, маючи з ним міцні соціально-економічні та культурні зв’язки. Завдяки таким тісним стосункам з давніх пір з’явилася необхідність у створенні перекладних словників і розмовників.

Початкові словники були рукописними і задовольняли потреби невеликого кола осіб. З початку XIX ст. починають з’являтися друковані татарсько-російські словники. Першим таким словником є татарсько-російський словник В. Гиганова під назвою «Слова корінні, найпотрібніші до відома для навчання татарській мові» (СПб. 1801). Цей невеликий (всього 75 сторінок) словник, який містить близько 4 тисяч слів, складений за тематичним принципом. Всього надано 26 розділів, кожен з яких присвячений якій-небудь темі: наприклад, «Людина і його частини», «Про тварин», «Імена, що означають якість» і т. д.

Найбільш значним і повним татарсько-російським словником XIX ст. є «Словник татарської мови» у двох томах А. Трояновського (1833, 1835), в якому татарські дієслова наведено у формі інфінітива на — мак/мек, відзначені всі основні заставні форми дієслова і включені похідні слова. Для свого часу словник представляв значне досягнення татарської лексикографії. Досить змістовним навчальним словником є також виданий у 1878 р. «Татарсько-російський словник» К. Насирова, що містить понад 3 тисячі слів.

В кінці XIX ст. вийшло два видання словника Н. Остроумова. «Перший досвід словника народно-татарської мови у вимові хрещених татар Казанської губернії» був виданий у 1876 р. в обсязі 95 сторінок і включав приблизно 5 тисяч слів. Друге, доповнене видання, містила близько 10 тисяч слів. Ці словники цікаві тим, що в них татарські слова передано на основі російської графіки, а дієслова наведено у формі чистої дієслівної основи: бар — йти, сикер — стрибати і т. д.

Інтерес представляє «Татарсько-російський словник» М. Юнусова (1900), що містить близько 6 тисяч слів, в якому дієслова наведено у формі інфінітива на — мак/ мек і чітко розмежовані дієслова та віддієслівні іменники.

Видатний сходознавець Н.Ф. Катанов у 1912 р. видав «Короткий татарсько-російський словник» приблизно на 5 тисяч слів, призначений в якості навчального посібника для навчальних закладів, у якому татарські слова представлені в арабській та російської графіку, а у запозичених слів відзначений мова-джерело.

Після Жовтневої революції в 1927 р. був виданий «Татарсько-російський словник» М. Курбангалиева, Р. Газізова, В. Кулієва на основі арабської графіки. У словнику, що включає близько 15 тисяч слів, дієслова наведено у формі чистої дієслівної основи. У 1931 р. вийшло друге видання цього словника, але вже на латинську графіку. Як і в першому виданні, дієслова були дані у вигляді чистої основи, але в квадратних дужках наведено форма імені дії. Така форма подачі дієслова була компромісом між чистою дієслівної основою і ім’ям дії. З цього словника була розпочата в татарській лексикографії подача дієслів у формі імені дії. В кінці другого видання в якості додатку подано короткий граматичний довідник. У словнику зустрічається значна кількість слів, що з’явилися в татарській мові після 1917 р.

Наступного «Татарсько-російський словник», упорядниками якого були Н. Газізов, М. Исанбет і Р. Ішмухаметов, вийшов лише у 1950 р. Словник за обсягом невеликий, але містить близько 20 тисяч слів. Так як дієслова даються у формі імені дії, то автори змушені були у словниковій статті дати переклад значення дієслова і відповідного іменника. Така подача дієслова і його переклад різними частинами мови дуже ускладнює розуміння сутності перекладного слова і взаємозв’язку значень різних категорій.

В 1966 р. в Москві у видавництві «Радянська енциклопедія» був виданий великий (864 сторінки) «Татарсько-російський словник», підготовлений Казанським інститутом мови, літератури і історії АН СРСР. У словнику, що включає близько 38 тисяч слів, відзначені і переведені на російську мову усі основні значення слів. Книжкові, застарілі, діалектні слова подані з відповідними коментарями, але граматична характеристика знаменних слів у словнику відсутня. Дієслова наведено у формі імені дії і переведені і як дієслово, і як іменник.

У 1988 р. з’явився «Татарсько-російський словник» під редакцією Ф. А. Ганієва, виданий в Казані. Він містить приблизно 25 тисяч слів. За основу словника була прийнята загальновживана лексика і фразеологія з «Тлумачного словника татарської мови» у трьох томах (1977-1981).

Відмінною рисою цього словника є те, що в ньому дієслова відокремлені від віддієслівних іменників. За форму подачі дієслова прийнятий інфінітив на — рда/ ргэ, який за значенням і вживання повністю відповідає російському инфинитиву.

Інша особливість словника полягає в тому, що у всіх слів зазначається їх морфологічну належність. У тюркських мовах, в тому числі в татарському, у багатьох слів слабо виражена їх формальне розходження по частеречному ознакою, тому вказівка на частину мови слова дає можливість уявити граматичну сутність слова, його можливі форми і сполучуваність. У даному словнику фіксуються випадки вживання слів однієї частини мови до іншої функції або їх перехід.

В даний час казанські лексикографы зайняті підготовкою до випуску великої «Татарсько-російського словника» у двох томах.

Таким чином, татарська лексикографія пройшла великий і складний шлях за минулі два століття. Чим повніше і досконаліше будуть татарські словники, тим більше скарбів духовної і матеріальної культури татарського народу збережеться в них на століття.

Ф. Ш. Биккулов, Н.М. Биккулова

Короткий опис статті: українська словник

Джерело: Татарсько-російські словники в татарській лексикографії

Також ви можете прочитати