• Українсько-російський словник

  Україно, Російський словник

  05.07.2015

  агрус. -су тв. -сом агрус

  альо союз

  ані част.підсилить. ні

  бабця. -сі тв. -сію бабуся

  бавитися. -влюся, -вишся бавитися

  багато 1) нар. багато, 2)нар. багато

  багатолюдний. -а, -е багатолюдний

  багатоповерховий. -а, -е багатоповерховий

  багно. -а,тв. -му драговина, болото

  бажати. -жаю, -жаєш бажати, хотіти

  базікати. -каю, -каєш розм. базікати

  безбатченко. -а,тв. -му безбатченки

  безвідрадний. -а, -е безвідрадний

  безвість. -i,тв. -стю безвість

  безліч. -чі,тв. -ччю безліч

  безмежно!!! нар. безмежно

  безпосередній. -я, -е безпосередній

  безсторонній. -я, -є неупереджений

  безталання. -я,тв. -ям гірка (нечиста) доля

  бігти. -жу, -жиш бігти

  бік. боком, боком 1) пліч, 2) сторона

  білетерка. -і,тв. -ою білетерка

  білизна. -і,тв. -ою білизна

  білокрівець. -вця,тв. -вцем лейкоцит

  бризки. -зок,тв. -зками бризки

  бриніти. -нитка 1) звучати, дзвеніти, 2) дзижчати (про комах)

  брудний. -а, -е брудний

  буденний. -а, -е буденний

  будинок. -пкутв. -нком будинок, будівлю

  велетень. -тня,тв. -тнем велетень

  велеладний. -а, -е багатолюдний

  великий. -а, -е 1) великий, 2) великий

  вересень. -ня,тв. -му вересень

  виборчий виборчий

  вибух. -ху,тв. -хом вибух

  вигляд. -ду», » тв. -дім вигляд

  вигода зручність

  вигодувати. -дму, -дуєш вигодувати

  видавець. -вця,тв. -цем видавець

  видання ,тв. -нням видання

  видатний. -а, -е видатний

  виделка. -ділки, -делкою вилка

  визволитель. -теля,тв. -телем визволитель

  визнання ,тв. -нням визнання

  визнати. -наю, -наєш визнати

  визначення ,тв. -нням визначення

  визначити. -чу, -чиш 1) визначати, 2) позначати, 3) позначені, 4) відрізнити

  викладати. -даю, -даєш 1) викладати, 2) викладати, 3) викладати

  викласти. -ладу, -ладеш 1) викласти, 2) викласти, 3) покласти

  виконавчий. -а, -е виконавчий

  виконати. -наю, -наєш виконати

  виконувати. -пую, -нуєш виконувати

  вимагати. -гаю, -гаєш вимагати

  вимова. -ви,тв. -вою вимову

  вимога. -ги,тв. -гою вимога

  винахідливість. -вості,тв. -вістю винахідливість

  виникати. -каю, -каєш виникати

  виникнути. -ну, -неш 1) виникнути, 2) з’явитися

  випадковий. -а, -е випадковий

  виплеканий. -а, -е виплеканий

  виправдати. -даю, -даєш виправдати

  виразний 1) виразний, 2) чіткий

  виразно нар. 1) виразно, 2) чітко

  вирізнити. -ню, -ниш відрізнити

  виробництво. -ва,тв. -вом виробництво

  висловити. -влю, -віш висловити

  висновок. -вка,тв. -вком висновок

  височінь. -ні,тв. -нню — висота, висота, височінь

  вистачити. -чить вистачити

  витвір. -вору,тв. -злодієм творіння

  витворений. -а, -е створений

  витончений. -а, -е витончений

  витримувати. -мую, -муєш витримувати

  вихований. -а, -е воспитанннй

  виховання ,тб. -нням виховання

  вишиваний. -а, -е вишитій

  вишиванка. -нки,тв. -нкою вишита сорочка

  вишуканий. -а, -е 1) отысканный, 2) вишуканий

  виявити. -влю, -віш 1) виявити, 2) висловити, 3) виявити

  від предя. від

  відгомін. -мону,тв. -моном відгомін, відгук

  від’з’ємний. -а, -е негативний

  відживіти. -ваю, -ваєш отживать

  відзнака. -ки,тв. -кою відміну

  відібрати. -беру, -береш відібрати

  відзначати. -чаю, -чаєш відрізняти

  відміна. -ні,тв. -ною 1) видозміна, 2) відмінність, 3) грам. відмінювання

  відмінно нар. відмінно

  відмовитися. -влюся, -вишся 1) відмовитися, 2) відкараскатися

  відомий. -а, -е відомий

  віповідний. -а, -е відповідний

  відповідь. -ді, тв.відповідь

  відтоді нар. з тих пір

  відпочивати. -ваю, -ваєш відпочивати

  відпочинок. -пку-нком відпочинок

  відрядження ,тв. -нням. відрядження

  відсоток. -тка,тв. -ділянкою відсоток

  відстань. -ні,тв. -нню відстань

  відступництво. -ва,тб. -вом відступництво

  відсутність. -ності,тв. -ністю відсутність

  відціл я нар. звідси

  відчайдушний. -а, -е відчайдушний

  відчинити. -лагоджу, -чиниш відкрити

  відчути. -чую, -чуєш 1) відчути, 2) відчути

  відштовхнути. -ну, -неш відштовхнути

  вдача. -чі,тв. -чею характер

  взаємини. -хв,тв. -мінами відносини

  власне 1) (вступне слово) власне, 2) част. саме

  влаштованість. -ності,тв. -ністю облаштованість

  вмовл яння ,тв. -ннями умовляння

  водій. -дія,тв. -дієм водій

  водночас нар. одночасно

  водосховище водосховище

  волевиявлення ,тв. -нням волевиявлення

  вологий. -а, -е вологий

  володар. володаря, ті. володарем володар

  воркотіти. -кочу, -кочеш рокотать

  ворожий. -а, -е ворожий

  ворожнеча. -чі,тв. -чею ворожнеча

  впевнено нар. впевнено

  вплив. -ву тв. -вом вплив

  вплинути. -ну, -неш вплинути

  впоратися. -раюся, -раєшся впоратися

  вразити. вражу, вразиш вразити

  врівноваженість. -ності,тв. -ністю врівноваженість

  галузка. -ки,тв. -кою гілка

  галузь. -зі,тв. -ззю галузь

  глузувати. -верхніх орішників і зуї, -зуєш насміхатися

  гнів. -ву,тв. -вом гнів

  гніт 1, гніту, тв.гнітом гніт

  гніт 2, гнота, тв.гнотом гніт

  говірка. -ки,тв. -кою говір

  годіна. -ні,тв. -ною 1) година, 2) час, пора

  годинник. -но,тв. -ком годинник

  годувати. -дму, -дуєш годувати, харчувати

  гойдатися. -даюся, -даєшся гойдатися

  гілка. -ки,тв. -кою голка

  голосний. -а, -е 1) гучний, 2) грам. гласний

  голосно нар. голосно

  гордовитий. -а, -е гордовитий

  горобець. -бця,тв. -бцем воробей

  городній. -я, -є городній

  горсточок. -чка,тв. -чком жменька

  гір янін. -на,тв. ном горець

  господар. -ря,тв. -рем господар

  господарство. -ва,тв. -вом господарство

  господиня. -ні,тв. -нею господиня

  готель. -лю,тв. -лем готель

  граті 1, рат гратами решітка

  граті 2, граю, граєш грати

  гребінець. -нця,тв. -нцем гребінець

  гречка. -чки,тв. -чкою гречка

  громада. -ді, тб, -дою суспільство

  громадський. -а, -е громадський

  грубка. -бкі,тв. -бкою піч, піч,

  грунт. -ту,тв. -тому грунт

  далечінь. -ні,тв. -нню даль

  дарувати. -рую, -руєш 1) дарувати, 2) прощати

  дбати. -баю, -баєш 1) дбати, 2) придбавати

  країна. -ви,тв. -вою держава

  дехто. декого, тв.деким дехто

  деякий. -а, -е деякий

  дійсний. -а, -е дійсний

  джерело. -ла,тв. -лом джерело, джерело

  джміль. джмеля, джмелем джміль

  дзига. -ги,тв. -гою дзига

  дзвін. дзвона, тв.дзвоном 1) дзвін, 2) дзвін

  дзьобати. дзьобаю, дзьобаєш клювати

  дівак. -но,тв. -ком дивак

  дивитися. дивлюся, дивишся дивитися

  дивний. -а, -е дивовижний, дивний

  дикун. -на,тв. ном дикун

  диригент. -та,тв. -тому диригент

  дитина. -ні,тв. -ною дитина

  діброва. -ви,тв. -вою діброва

  дійсність. -ності,тб. -ністю дійсність

  діл. долу, долом 1) долина, 2) пол, 3) низ

  дозволити. -лю, -лиш дозволити

  досвід. -ду», » тв. -дім досвід

  досвіт. -ту досвітній час, світанок

  досконалий. -а, -е досконалий

  жабеня. -няти, -ням жабеня

  завітати. -таю, -таєш відвідати, заглянути

  загинути. -ну, -неш загинути

  загрожувати. -жую, -жуеш загрожувати

  загубити. -гублю, -губиш втратити

  задовольнити. -ню, -ниш задовольняти

  заздрість. -рості,тв. -рістю заздрість

  зазнати. -наю, -наєш зазнати, випробувати

  зазначити. -начу, -начиш відзначити

  зайвій. -а, -е зайвий

  заквітчати. -чаю, -чаєш прикрасити (квітами)

  заклад. -ду», » тв. -дім заклад

  закладаті. -даю, -даєш закладати; засновувати

  закохаиий. -а, -е закоханий

  залежати. -жу, -жиш залежати

  залишити. -лишу, -лишиш — залишити

  залізний. -а, -е залізний

  залізничник. -но,тв. -ком залізничник

  залучити. -променеві, -лучиш залучити

  залюбки нар. з задоволенням

  замовкнути. -ну, -неш замовкнути

  замовляти. -ляю, -ляєш замовляти

  заказчик. -но,тв. -ком замовник

  заможний. -а, -е заможний

  занапащений. -а, -е загубленный

  занедбати. -баю, -баєш закинути, запустити

  занепад. -ду», » тв. -дім занепад

  занотувати. -тую, -туєш записати

  заощадження ,тв. -нням заощадження

  запам’ятати. -таю, -таєш запам’ятати

  запашний ,-а, -е запашний

  заперечити. -чу, -чиш заперечити

  запит. -ту,тв. -те запит

  запитання ,тв. -нням питання

  запитати. -таю, таєш запитати

  заповідник. -но,тв. -ком заповідник

  заповіт ,тв. -ту, -тому заповіт

  заповітний. -а, -е заповітний

  запозичення ,тв. -нням запозичення

  запорука. -ки,тв. -кою, запорука, порука, застава

  започаткувати. -кую, -куєш зачинати, робити початок

  запровадити. -джу, -діш ввести, заснувати.

  запрошувати. -шую, -шуєш запрошувати

  зараз нар.

  зародковий. -а, -е зародьшевый

  засвідчити. -чу, -чиш засвідчити

  засвоїти. -вию, -воїш засвоїти

  засіб ,-собу,тв. -особливій засіб

  заслання ,тв. -нням посилання

  заслуговувати. -вую, -вуєш заслуговувати

  засновник. -но,тв. -ком засновник

  заснути. -ну, -неш заснути

  застібатися. -баюся, -баєшся застібатися

  затишно нар. тихо, затишно

  затьмарюватися. -ється затьмеваться

  зауважити. -жу, -жиш 1) помітити, 2) зробити зауваження

  захисник. -но,тв. -ком захисник

  захист. -ту,тв. -тому захист

  захлнатися. -наюся, -наєшся захлинатися

  заходитися. -ться заливатися (про сміх)

  захоплюватися. -лююся, -люєшся захоплюватися

  збагатити. -чу, -тиш збагатити

  збереження ,тв. -нням збереження

  збіжжя ,тв. -ж, -жжям хліб

  збірка. -ки.тв. -кою збори

  збірний. -а, -е 1) спорот. сборны, 2) грам. збірний

  зброя. -рої,тв. -роєю зброя

  збуджувати. -джую, -джуєш порушувати

  звіт. -ту,тв. -те звіт

  зволікати. -каю, -каєш зволікати

  зворот. -ту,тв. -тому оборот

  звузити. -жу, -зиш звузити

  здатність. -ності,тв. -ністю здатність

  здібний. -а, -е здатний

  згадувати. -дму, -дуєш згадувати

  зграя. -ї,тв. -єю зграя

  згуртований. -а, -е об’єднаний, згуртований

  здаватися 1, здаюся, здаєшся здаватися

  здаватися 2, здається здаватися

  здатися 1, здамся, здасися 1) здаватися, 2) годитися

  здатися 2, здамся, здасися здаватися

  здатний. -а, -е здатний

  здатність. -ності,тв. -ністю здатність

  здебнльшого нар. здебільшого

  здивований. -а, -е здивований

  здібність. -ності,тв. -ністю здатність

  здобути. -буду, -будеш дістати, одержати, здобути

  здобуток. -мку,тв. -ділянкою 1) досягнення, 2) надбання

  землеробство. -ва,тв. -вом землеробство

  з’єднати. -наю, -наєш з’єднати

  зів’ялий. -а, -е зів’ялий

  зів’янути. -ну, -неш зів’янути, зав’янути

  зіпсований. -а, -е зіпсований

  зімкнути. -ну, -неш зімкнути

  зіставити. -влю, -віш зіставити

  зітхання ,тв. -нням зітхання

  злива. -ви,тв. -вою злива

  злиденність. -ності,тв. -нністю злидні

  злидні. -ів, тв. -ям злидні

  злиття. тв. -ттям злиття

  зловживання. тв. -нням зловживання

  злочин. -ну,тв. ном злочин

  змагання ,тв. -нням змагання

  змалку. нар. з малих років

  змога. -ги,тв. -гою можливість

  зморшки. -щок,тв. -шками зморшки

  змушувати. -шую, -шуєш змушувати

  знавець. -вця,тв. -вцем знавець

  знаменний. -а, -е знаменний

  знамено. -на,тв. ном прапор

  знаряддя. тв. -ддям знаряддя

  знаходити. -джу, -діш знаходити

  зневажати. -жаю, -жаєш зневажати

  зневіра. -рі,тв. -рою 1) занепад духу, 2) розчарування, зневіра зникати. -каю, -каєш зникати

  зненацька нар. несподівано, раптово

  зникнути. -ну, -неш зникнути

  зобов’зв’язати. -в’яжу, -в’яжеш зобов’язати

  зовнішність. -ності,тв. -ністю зовнішність

  зовсім нар. зовсім

  зойк. -ку,тв. -ком зойк

  зозуля. -лі,тв. -лею зозуля

  зоря -рі,тв. -рею 1) зірка, 2) зоря

  зосередити. -джу, -діш зосередити

  зотліти. -лію, -дієш истлеть

  зошит. -та,тв. -тому зошит

  зрада. -ді,тв. -дою зрада

  зрадити. -джу, -діш зрадити

  зразок. -зка, -зком зразок

  зрештою (вступне слово) втім

  Короткий опис статті: українсько-російський словник

  Джерело: Українсько — Російський словник

  Також ви можете прочитати