Як пишеться «лад лог лож.. Покажчик слів до розділу «Правопис.

05.07.2015

§ 35. Є коріння, у яких написання букв на місці ненаголошених голосних не відповідає загальному правилу, а підпорядковується традиції. До них відносяться наступні коріння з чергуються гласними.

1. Корені з літерами а і про .

гар — гір. На місці ненаголошеного голосного пишеться буква о. хоча під наголосом — а. напр. горе?ть, на горі?ть, угоре?ть, вигора?ть, загорілася?лый, погоре?лец, горю?чий ; але: гар, зага?р нага?р, уга?р. Виключення ( гар без наголосу): ви?гарки, і?згарь, при?гар, гарево?ї (поряд з варіантом га?ревый ).

зар — зор. На місці ненаголошеного голосного пишеться а. зоря?, зарни?ца, заграва?ї, осяй?ть, озаря?ться, озаре?ня, зоря?нка (птах), зоря?ніца ; під наголосом — а і о. пор.?рево, лучеза?рный, светоза?рный і зо?рі (мн. ч. слова зоря? ), зо?рька, зо?ренька, зо?рюшка, зо?ря (військовий сигнал, зазвичай у вираженні бити або грати зорю ).

кас — кор. В цьому корені пишеться а. якщо після кореня слід а ; в інших випадках пишеться о. пор. стосуватися, дотик, торкатися, відношення, відносно, але торкнутися, доторкнутися, зіткнення, недоторканний (під наголосом голосний кореня не зустрічається).

клан — клон. На місці ненаголошеного голосного пишеться о. напр. поклони?ться, нахили?ть, преклони?ть, схили?ться, отклоня?ться, преклоня?ться, преклоне?ня, схилі?ня ; під наголосом — про і а. пор. покло?н, накло?н, накло?нітся, скло?місячний, непрекло?місячний і кла?няться, раскла?няться, откла?няться.

крап — кроп. Без наголосу пишеться буква о у словах зі значенням ‘покривати краплями, бризками’: кропи?ть, кропле?ня (від кропи?ть ), окропи?ть, скроплений, окропля?ть ; літера а — в словах зі значенням ‘покривати дрібними цятками, точками’: краплений, крапле?ня (від кра?пать в значенні ‘покривати крапчасті, наносити крап’), вкрапле?ня. Під наголосом — тільки а. кра?пать, кра?піна, кра?стусана, вкра?пити, вкра?полонений, крап.

лаг — лог — лож. На місці ненаголошеного голосного перед р пишеться а. перед ж — о. напр. излага?ть, облага?ть, передбачають?ть, прилага?ть, разлага?ть, безотлага?вальний, отлага?тельство, волога?лище, прилага?валий, слага?емое, стихослага?тель. але: заклади?ть, виклавши?ть, відклади?ть, поклади?ть, запропонуй?ть, приклади?ть, викладено?ня, положе?ня, пропозиції?ня, стихосложе?ня, обложно?ї, отложно?й. Під наголосом завжди о. подат?р, показало?р, підло?р, підло?південний, поло?жит, поло?відвантажений. У слові?лог. де корінь-лог — в сучасній мові вже не виділяється, без наголосу перед р пишеться про .

мак — мок — може. На місці ненаголошеного голосного пишеться перед до буква а в словах зі значенням ‘занурювати, занурювати в рідину’: вмочувати, вмочити, вмочити ; буква — у словах зі значенням ‘ставати мокрим’: намокати, відмокати, обмокати, промокати (під дощем), у словах, похідних від мокрий (напр. мокроватый, мокрота, мокрота, мокриця ) (під наголосом — у словах мокрий, мокнути, намокнути, промокнути тощо), і в словах зі значенням ‘осушувати чим-н. всмоктує вологу’: промокати, промокнути, промокательный, промокашка. Перед год — завжди буква о. напр. мочити, намочи, промочу, вимочений (пор. під наголосом: мочить, змочений ; про дієсловах на-иватъ типу змочувати, вимочувати див. § 34. примітка 2).

пай — співай (в дієслові паяти і спільнокореневих словах). Без наголосу пишеться а. паю?ть, запая?ть, распая?ться, паю?льник і т. п. Під наголосом — а і о. пор. запа?янный, запа?йка, спа?йка, спа?йный і припо?ї, напо?й .

плав — плов. Без наголосу пишеться а. плаву?чий, плавні?до, поплаво?до, плаву?н (трава; жук; водяний опосум), плавунах?ц (жук), плаву?нчик (птах), сплавля?ть, сплавно?й, на плаву?, наплавно?ї ; але: пло?вець та пло?вчиха з буквою о. Під наголосом — тільки а. пла?вать, лесоспла?в .

Примітка. У слові пливун (грунт) пишеться буква и. як і в інших словах, похідних від дієслова плисти — пливу: напливати, підпливати, розпливатися і т. п.

равн — ровн. Буква а пишеться в словах, пов’язаних за значенням з прикметником ра?вный ‘однаковий’, напр. равня?ть (кого-що-н. з ким-чим-н.), равня?ться (чого-н. або з ким-чим-н.), приравня?ть, поравня?ться, порівняй?ти(ся), порівняння?ня, сравня?ться (в чим-н.), сравня?ть (рахунок), подравня?ть, выравня?ть (напр. рядки — ‘зробити рівними по довжині’), уравня?ть, рівні?ня, уравни?спритна, равнопра?вный, равноси?льний, равноце?місячний, равнове?це, равноде?нствие, нарівні?, одно? .

Буква пишеться в словах, пов’язаних за значенням з прикметником рв?вный ‘гладкий, прямий, без нерівностей’, напр. рівня?ть (грядку, поверхню дороги), заровня?ть, разровня?ть, подровня?ти, ви?рівняти (зробити рівним, гладким, прямим).

Проте в словах?ровну, рове?знітився. пов’язаних за значенням із рівний. пишеться буква ; в слові рівнина. пов’язаному за значенням із рівний. — буква а. У словах з неясною соотнесенностью пишуться: літера а — в дієслові равня?ться (в шерензі, при побудові) і похідних від нього словах рівні?ня, подравня?ться, ви?рівнятися (в строю); буква о в поєднанні не приведи господи. у слові?ровень .

різнома — розд. У численних складних словах з першою частиною різно- (разноро?дный, разносторо?нний, разноголо?сица тощо) без наголосу пишеться літера а. у слові?різниця — буква о Під наголосом — а ( ра?зный, ра?зница, ра?зниться ) і о ( рв?знь, ро?зниться, разро?зненный ).

зростав(т) — рас(т) — ращ. На місці ненаголошеного голосного пишеться: а) перед (без подальшого т ) — буква о. росла?, росли?, ви?ріс, ви?що ріс, за?росль, по?росль, під?доросль, не?доросль ; виняток — о?трасль і похідні від нього ( галузево?ї, межотраслево?ї, многоотраслево?ї ); б) перед ст — літера а. напр. рости?, росту?, рости?ть, підрости?, ви?рости, ви?ростити, ви?росту, выраста?ть, прорости?ть, произраста?ть, нараста?ть, зрости?, віку?ть, по?зраст, віком?ня, рости?ність, дикорасту?щий ; винятки: росто?до, ростово?ї, ростовщи?до, ви?зростання, выростно?й, ви?росток, за?росток, про?рость, подростко?вий (поряд з варіантом підлітків?стковый ); в) перед щ а завжди. напр. виховую?, ви?рощу, ви?ращенный, прираща?ть, нараще?ня, сраще?ня .

Під наголосом перед (з подальшим т і без нього) — тільки о. напр. рв?ст, наро?ст, отро?сток, підлітків?сток, переро?стік; рв?з, заро?з, підлітків?сший, ро?слый, дикоро?си .

скак — скок — скач — скоч. Якщо корінь закінчується на к. на місці ненаголошеного голосного пишеться літера а. напр. скака?ть, прискака?ть, ускака?ть, скакну?ть, скака?лка, скаку?н, на скаку?, скаково?й. хоча під наголосом — о. напр. ско?до, наско?до, отско?до, поско?до, соско?до (про дієсловах на-івать типу наскакивать див. § 34. примітка 2).

Якщо корінь закінчується на ч. то пишуться: літера а у формах дієслова скакати і похідних від нього дієслів (напр. скачу?, скачи?, обскачу?, обскачи?, поскачу?, поскачи? ), а також у слоні скачо?до (перевіркою служать форми тих же дієслів — напр. ска?чт, поска?ніж. і похідні ска?чка, вска?чь ); буква — у префіксальних дієсловах на-скочить (напр. вскочи?ть, вскочу?, вскочи?, ви?скочить, ви?скочу, ви?скочи, соскочи?ть, підскочити ) і в слові вискочка (перевірка — формами тих же дієслів, крім ви?скочить. вско?чит, соско?чат тощо).

Ср. проскачу? ( сто верст ), проскачи? (форми дієслова проскака?ть, проска?ість ) і проскочу?, проскочи? (форми дієслова проскочи?ть, проско?чит ) ; подскачу?, подскачи? (форми дієслова подскака?ть, подска?чет наблизитися навскач’) і подскочу?, подскочи? (форми дієслова подскочи?ть, подско?чит ‘швидким рухом наблизитися до кого-чого-н. або різко піднятися’).

твор — тварь. У словах твори?ть, творіння?ня, творіння?ц, створений, вытворя?ть і ін. без наголосу пишеться буква ; під наголосом — не тільки про ( тво?рческий, тво?рчество ), але і а ( тва?рь, тва?рный ). У слові?тварюка. де корінь-тварь — в сучасній мові вже не виділяється, без наголосу пишеться а .

2. Корені з літерами й та е .

блиск(к,т) — блещ — блист. На місці ненаголошеного голосного пишуться букви і е. і і — перед ст при подальшому ударному а. напр. блиста?ть, блиста?ет, блиста?джує, блиста?ня, блиста?вальний, заблиста?ть ; е — в інших випадках, напр. блесте?ть, блести?т, виблискуючи?щий, виблискуючи?, блешню?ть, заблесте?ть, проблесну?ть, блешня?, про?тблеск, про?блиск, блищу?, блещи?, сюячи?. Під наголосом — е і є. бле?ск, бле?щет, бле?щущий; поблескивать, отблескивать, проблескивать, блискітки .

віс — вага. На місці ненаголошеного голосного пишеться літера і в дієслові висі?ть ( вісі?т, висячи? ) і похідних від нього ( повисе?ть, отвисе?ться тощо), а також в префіксальних дієсловах із загальною частиною-висіти. повиса?ть, нависа?ть, свиса?ть і т. п. (пор. під наголосом: ві?снуть, керуючись?снуть, заві?снуть ); літера е — в словах ви?важити, ви?вагома, подвесно?ї, навесно?й, на вазі? (пор. під наголосом: поверхн?сить, підвищування?сить, све?сить ).

лип — леп. У словах прилипати, налипа?ть і т. п. в безударному положенні пишеться буква і (пор. під наголосом:?пкий, прили?штовхнути ), а в словах ліпи?ть, прилепи?ть, наліпи?ть і т. п. — літера е (пор. під наголосом: ле?піт, приле?піт, ле?пка ).

сід — рє(д). На місці ненаголошеного голосного пишуться: буква — перед м’яким приголосним д — в дієслові сіде?ть ( сидячи?т, сиди? ) і похідних від нього ( просиде?ть, засиде?ться, сіде?лка, посиде?лки тощо); літера е — перед твердим д. седо?до, сідло? (в останньому у формах мн. ч. — е. сідла ), сідла?ть, седа?лище, седа?лищный, восседа?ть, засєда?ть, наседа?ть, присідання?ть, засєда?тель, оч?тель. а також — перед м’яким д — в похідних від слова сідло? ( седе?льний, седе?льник, чересседе?льник, седе?льце ). Під наголосом — і і є. напр. сі?дя, отси?дка, уси?дчивый; се?сть, присе?сть, се?ла, домосе?д, непосе?так, насе?дка, присе?д ; у формах дієслова се?сть і префіксальних — а також (на листі я ): ся?ду, ся?дь, пріся?дут .

Примітка 1. Про написання голосних літер і та е у дієслівних коренях з побіжним гласним див. § 36 .

Примітка 2. У дієсловах із загальною частиною-німа?ть (напр. займати, дошкуляти, обіймати, віднімати, піднімати, знімати, розуміти, вгамовувати ), яким відповідають дієслова досконалого виду на-ня?ть ( зайняти, прийняти, підняти, зрозуміти, вгамувати тощо), пишеться після н на місці ненаголошеного голосного буква ; в дієслові виймати (пор. сов. вид вийняти ). У деяких дієсловах цієї групи ненаголошений голосний кореня може бути перевірений ударним і у формах типу відніме, підніме, зніме (це форми дієслів на-нювати ), рідко — у похідних словах: знімок, в обнімку.

Примітка 3. Буква і на місці ненаголошеного голосного пишеться також у корені дієслів заклинати і проклинати. У відповідних дієсловах доконаного виду та інших спільнокореневих словах пишеться (як в безударному положенні, так і під наголосом) буква л. проклясти, прокляне, клясти, кляв, закляття, прокляття і т. п.

Короткий опис статті: орфографічний словник Покажчик слів до розділу «Правопис». Як пишеться «Як пишеться «лад — лог — лож». ». Правила орфографії та пунктуації російської мови онлайн. Повний академічний довідник за ред. Ст. Ст. Лопатіна. Як пишеться «лад — лог — лож». покажчик слів словник правила орфографія української мови онлайн академічний довідник Лопатин правопис

Джерело: Як пишеться «лад — лог — лож». Покажчик слів до розділу «Правопис»

Також ви можете прочитати